Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

spoločnosti EKOBAL, s.r.o.

Dolný Lieskov 260, 018 21

IČO: 36015776

zapísaná odd. obch. registra vedeného Okr. súdom Trenčín, Odd.: Sro., vložke č.: 10390/R                

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto „všeobecné obchodné a dodacie podmienky“ spoločnosti  EKOBAL, s.r.o. so sídlom Dolný Lieskov 260, 018 21 Dolný Lieskov, IČO: 36015776, zapísanej odd. obch. registra vedeného Okr. súdom Trenčín

 (skrátene ako “spoločnosť“ alebo“ predávajúci“) vypracované spoločnosťou v súlade s ustanovením §273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (skrátene ako“ Obchodný zákonník“ alebo „OZ“) sa bez rozdielu použijú na všetky dodávky tovaru a služieb zo strany predávajúceho pri výkone jeho podnikateľskej činnosti tak:

a) na území Slovenskej republiky, ako aj

b) v zahraničí;

1.2 Predávajúci a kupujúci (odberateľ, zákazník, objednávateľ akéhokoľvek tovaru, výkonov a/alebo služieb – skrátene ako “kupujúci“) sa dohodli, že všetky ich vzájomné záväzkové vzťahy vznikajúce pri podnikateľskej činnosti spoločnosti, ponuky, objednávky, kúpne a iné zmluvy, ako aj dodávky

tovaru a služieb nevynímajúc (skrátene ako “zmluva/zmluvy“ alebo “obchodno-právny záväzkový vzťah/ obchodno-právne záväzkové vzťahy“), sa budú v

súlade s ustanovením §262 OZ riadiť týmito Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami (skrátene aj ako “VODP“ alebo “podmienky“) – kupujúci

svoj súhlas, ako i vedomosť o existencii, obsahu, právach a povinnostiach vyplývajúcich z VODP potvrdzuje samotnou objednávkou tovarov a/alebo služieb od predávajúceho (predávajúci a kupujúci spoločne ako “účastníci“).

1.3 V súlade s bodom 1.2 tohto článku VODP sú tieto podmienky ako príloha neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim .

1.4 Tieto podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky odlišným spôsobom alebo rozsahom.

1.5 Účastníci spoločne vyhlasujú, berú na vedomie a sú si vedomí skutočnosti, že v prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých z obchodno-právnych záväzkových vzťahov:

a)bude medzi účastníkmi prioritne uprednostnené zmierlivé mimosúdne riešenie spornej veci a

b) v prípade nemožnosti alebo neochoty účastníkov postupovať podľa písm. a) tohto bodu VODP platí, že v súlade s ustanovením §37e zákona č.97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení (ďalej len “zákon o medzinárodnom práve“) je založená výlučná právomoc mieste a vecne príslušného súdu Slovenskej republiky.

1.6 Táto dohoda o voľbe právomoci nadobúda platnosť a účinnosť momentom určeným v súlade s bodom 1.2 tohto článku podmienok.

1.7 Účastníci sa zároveň v súlade s ustanovením §9 zákona o medzinárodnom práve dohodli, že podmienky a obchodno-právne záväzkové vzťahy sa v prípade, ak bude kupujúci subjektom špecifikovaným v písm. b), d), g) a h) bodu 1.3 tohto článku VODP, spravujú taktiež Obchodným zákonníkom; táto dohoda o voľbe práva nadobúda platnosť a účinnosť momentom určeným v súlade s bodom 1.2 v súvislosti s bodom 1.6 tohto článku podmienok.

 

Článok II. Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Ponuka predávajúceho má výlučne informatívny charakter, pričom na jej platnosť nemá vplyv eventuálna zmena technických parametrov pôvodne

objednaného tovaru a/alebo služby, ktorú nespôsobil svojim konaním predávajúci.

2.2 Podklady a prílohy priložené k ponukám, ako sú predovšetkým špecifikácie výrobkov a služieb, majú výlučne informatívny charakter, pokiaľ ich predávajúci výslovne neoznačí za záväzne; predmetom zmluvy je výlučne presne špecifikovaný výrobok s vlastnosťami a charakteristikami, ako aj účelom použitia podľa priloženého popisu výrobku (eventuálne príručka ku strojom).

2.3 Všetky ponukové, zmluvné a projektové podklady, ako aj iné súvisiace a obdobné dokumenty (skrátene ako “poskytnuté podklady“) sú v súlade s ustanovením §51 v súvislosti s ustanovením §271 OZ dôverného charakteru a nesmú byť bez výslovného písomného a predchádzajúceho súhlasu predávajúceho rozmnožené alebo sprístupnené tretím osobám. V prípade, ak po vypracovaní ponuky podľa bodu 2.1 a 2.2 podmienok nedôjde k uzavretiu zmluvy a realizácii objednávky, predávajúci je oprávnený ním poskytnuté podklady kedykoľvek žiadať späť a kupujúci sa tieto zaväzuje bezodkladne vrátiť; ustanovenie §373 OZ tu platí obdobne.

2.4 Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení dohodovať ústne akékoľvek vedľajšie dohody alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto podmienok, písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok.

2.5 Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu písomnou formou – osobne, faxom, elektronicky (napr. e-mailom) alebo poštou - objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej doručenia predávajúcemu.

2.6 Objednávka kupujúceho musí obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho, predovšetkým však:

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho,

b) sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania kupujúceho,

c) určenie miesta dodania,

d) IČO alebo iný identifikačný údaj o zápise v príslušnom registri,

e) DIČ a DIČ pre DPH, prípadne uviesť, či je kupujúci platiteľ DPH

f) osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho,

g) určenie predmetu plnenia,

h) určenie množstva plnenia a

i) požadovaný termín dodania plnenia.

V prípade, ak objednávka kupujúceho neobsahuje vyššie uvedené údaje, považuje sa za platnú objednávku kupujúceho pôvodná cenová ponuka predávajúceho. Body e), f), g), h) môžu byť nahradené odvolaním sa na konkrétnu cenovú ponuku.

2.7 Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená momentom písomného potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim formou vystavenia zálohovej faktúry a jej následného, úplného a/alebo čiastočného, zaplatenia kupujúcim; pokiaľ podľa zmluvy nie je potrebné faktúru zaplatiť, je zmluva uzavretá okamihom podpísania zálohovej faktúry kupujúcim a momentom jej riadneho doručenia predávajúcemu.

 

Článok III. Predmet plnenia

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa špecifikácie uvedenej v zálohovej faktúre.

3.2 Súčasťou dodávky strojného zariadenia je ES vyhlásenie o zhode výrobcu zariadenia v origináli a v preklade a návod na používanie zariadenia v rozsahu štandardne dodávanom výrobcom v origináli a v preklade

3.3 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať a riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

Článok IV. Cena tovaru/cena služby

4.1 Dohodnutá cena tovaru (ako aj cena služby a akéhokoľvek iného súvisiaceho a obdobného výkonu) je výslovne uvedená v zálohovej faktúre – táto cena neobsahuje DPH, colné poplatky, dane a iné platby, ktoré je kupujúci povinný uhradiť; cenou sa rozumie pri dodacej doložke „EXW (Ex Works – Incoterms 2000) Ekobal s.r.o., Dolný Lieskov 260,018 21 Dolný Lieskov, Slovenská republika.“

4.2 Predávajúci má právo zmeniť konečnú cenu:

a) pri zmene technického zadania,

b) odchýlenia objednávky od pôvodnej ponuky,

c) pri rozšírení predmetu objednávky alebo

d) pri zúžení predmetu objednávky.

4.3 Cena je určená dohodou so zohľadnením nákladov predávajúceho v čase ponuky.

4.4 Predávajúci a kupujúci si dohodli nasledovnú cenovú doložku: v prípade, ak sa v čase od uzavretia zmluvy do dodania tovaru zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien colných, daňových alebo iných predpisov, bankových sadzieb, vstupných materiálov a iných súvisiacich a obdobných podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predávajúcim predvídať, predávajúci je oprávnený o takto preukázateľne zvýšené náklady cenu upraviť.

4.5 Ceny za pracovné hodiny sa vzťahujú na bežný pracovný čas a výkon; za nadčasy, prácu v noci, v nedeľu a v štátny sviatok, ako aj za prácu za sťažených podmienok, sa zvýši celková cena takto zvýšené mzdové náklady.

4.6 Pokiaľ nebolo výhradne písomne dohodnuté ináč, znáša zákazník predovšetkým všetky náklady:

a) na dopravu,

b) na balenie,

c) vedľajšie poplatky,

d) poistenie,

e) clá,

f) náklady na peňažný styk,

g) na ubytovanie,

h) diéty,

i) diaľničné známky a

j) iné obdobné a súvisiace náklady.

4.7 Predávajúci a kupujúci si dohodli nasledovnú kurzovú doložku: v prípade, ak sa v čase od uzavretia zmluvy do dodania tovaru zvýši výmenný kurz, zvýši sa o rovnaké percentá aj výška kúpnej ceny dohodnutá v eurách (EUR).

4.8 Predávajúci a kupujúci si dohodli nasledovnú colnú doložku: v prípade, ak sa od v čase uzavretia zmluvy do dodania tovaru zmenia colné predpisy (napr. zavedením cla, dovoznej prirážky, a pod.), predávajúci je oprávnený ceny upraviť podľa takto objektívne vzniknutej okolnosti.

4.9 Cena bude zvýšená o príslušnú DPH v súlade s platnými predpismi.

 

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platby za tovar a služby, ich výška a termín splatnosti sú dohodnuté individuálne, pričom sú výslovne uvedené v zálohovej faktúre.

5.2 Platobná povinnosť kupujúceho je splnená v okamihu riadneho a včasného pripísania celej sumy v prospech bankového účtu predávajúceho, ak kupujúci neplatí v hotovosti do pokladne predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, je v súlade s ustanovením §369 v súvislosti s ust. §502 OZ povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutý ročný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania - pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a nárokovať si zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z celkovej ceny dodávky tovaru alebo služby, čím nie je v súlade s ustanovením §373 a nasl. OZ dotknutý nárok na náhradu škody.

5.3 V prípade omeškania úhrady peňažného záväzku je predávajúci oprávnený:

a) odložiť splnenie záväzku až do realizácie omeškaných platieb alebo iných úkonov alebo

b) primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo

c) určiť nový dodací termín/nové dodacie termíny alebo

d) požadovať okamžitú úhradu celej kúpnej ceny.

5.4 Zmluvu je možné v súlade s ustanovením § 355 OZ jednostranne zrušiť v lehote do 10 dní odo dňa jej uzavretia, a to výlučne v prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu odstupné vo výške zaplatenej zálohy, maximálne však vo výške 15 % ceny tovaru.

5.5 V prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí predchádzajúcu dodávku tovaru do splatnosti príslušnej faktúry, predávajúci je oprávnený pozastaviť všetky ďalšie dodávky až do momentu úplného zaplatenia dodaného tovaru; toto právo patrí predávajúcemu aj vtedy, ak nastane oprávnená pochybnosť o platobnej schopnosti kupujúceho.

 

Článok VI. Dodacie lehoty

6.1 Dodávky tovaru budú s poukazom na dostupnosť produktov, výrobných faktorov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v najkratšom možnom termíne. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu, prípadne i k plneniu pred stanovenou dodacou lehotou.

6.2 Termín splnenia dodávky začína plynúť odo dňa zaplatenia zálohovej faktúry v plnej výške.

6.3 V prípade, ak je dodací termín viazaný na dodanie podkladov, vzoriek a/alebo skúšobných polotovarov zo strany kupujúceho, tento je povinný uskutočniť dodávku v zmluvne stanovenom termíne – v prípade omeškania kupujúceho je predávajúci oprávnený stanoviť nový dodací termín s prihliadnutím k okolnostiam daného prípadu.

6.4 Podmienkou dodržania termínu dodávky zo strany predávajúceho je riadne a včasné plnenie zmluvných záväzkov zo strany kupujúceho - v prípade, ak kupujúci v dohodnutých termínoch a dohodnutej výške ceny tovaru nezaplatí predávajúcemu jednotlivé položky v zmysle zálohovej faktúry, predávajúci je oprávnený spravidla do 7 dní odo dňa úplného zaplatenia ceny tovaru určiť nový termín plnenia dodávky s prihliadnutím k okolnostiam daného prípadu.

6.5 Lehota na dodanie tovaru sa primerane predlžuje v prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré majú priamo a/alebo sprostredkovane vplyv na plnenie predávajúceho alebo jeho dodávateľov a ďalších okolností, ktoré vylučujú a/alebo môžu vylučovať zodpovednosť predávajúceho; v prípade, ak sa stane plnenie na základe takýchto okolností nemožným alebo plnenie nie je možné od predávajúceho spravodlivo požadovať, predávajúci je od povinnosti plnenia oslobodený bez akéhokoľvek nároku kupujúceho na náhradu škody.

 

Článok VII. Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody

7.1 Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania sídlo predávajúceho. Tovar za kupujúceho preberajú osoby určené v objednávke; ak tieto osoby nie sú kupujúcim určené, má sa za to, že tovar riadne prevzala osoba, ktorá jeho prevzatie za kupujúceho písomne potvrdí na dodacom liste, pričom kupujúci, pokiaľ možno, na dodacom liste výslovne uvedie predovšetkým:

a) meno a priezvisko preberajúcej osoby,

b) dátum a čas prevzatia tovaru a/alebo služby,

c) prípadné chyby a nedostatky tovaru.

d) podpis preberajúcej osoby a odtlačok jej pečiatky. V prípade, ak preberajúci nedisponuje pečiatkou, je plne postačujúci čitateľný podpis preberajúcej osoby – k takto napísanému čitateľnému podpisu preberajúca osoba (zodpovedný zástupca, poverený zamestnanec) doplní svoju vlastnoručnú parafu

a/alebo iný podpisový vzor,

Neuvedenie vyššie uvedených údajov nemá vplyv na riadne dodanie tovaru predávajúcim.

7.2 Kupujúci je povinný bezodkladne pri prevzatí riadne skontrolovať predmet plnenia, predovšetkým čo sa týka:

a) množstva,

b) druhu a

c) kvality dodaného tovaru.

Zistené nedostatky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, inak jeho právo na riadne plnenie zaniká; v prípade poškodenia dopravovanej zásielky je povinný kupujúci spísať na mieste s dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky zistené závady - jednu datovanú a oboma účastníkmi podpísanú kópiu protokolu odovzdá kupujúci zástupcovi dopravcu a jednu predávajúcemu.

7.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho:

a) prevzatím tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho. V tomto prípade je kupujúci povinný najneskôr do 3 dní odo dňa písomného vyzvania prevziať tovar v mieste sídla predávajúceho. V prípade, ak kupujúci túto lehotu nedodrží a bezodkladne neoznámi predávajúcemu ako má s tovarom ďalej naložiť, predávajúci tovar uskladní a tento sa považuje za prevzatý dňom uskladnenia, pričom predávajúci má právo na skladné v obvyklej výške vzhľadom na predmet a dobu uskladnenia; predávajúci je oprávnený tovar uskladniť buď vo svojom sklade, v inom verejnom sklade alebo u tretej osoby, a to vždy na náklady kupujúceho

b) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim,

7.4 Kupujúci je povinný vytvárať vhodné podmienky na rýchlu dodávku, resp. vykládku tovaru.

7.5 Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci výlučne na základe predchádzajúceho písomného dojednania a na náklady kupujúceho.

 

Článok VIII. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

8.1 Ak kupujúci požaduje inštaláciu a/alebo uvedenie do prevádzky tovaru, túto predávajúci vykoná až po dodaní tovaru, za dohodnutú úhradu a v termíne dohodnutom s kupujúcim.

8.2 Pri inštalácii a/alebo uvedení do prevádzky strojov a/alebo častí strojov sa kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zaväzuje uhradiť predávajúcemu súvisiace náklady, predovšetkým:

a) mzdové náklady,

b) cenu montážneho materiálu,

c) polotovary a/alebo vzorky nevyhnutné k riadnemu nastaveniu stroja (tovaru), prípadne zabezpečiť predmetné polotovary na vlastné náklady

d) náklady za prácu nadčas,

e) prácu v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok,

f) cestovné náklady,

g) nocľažné, ako aj

h) dopravné náklady za prepravu batožiny a náradia.

8.3 Kupujúci je povinný pri inštalácii a/alebo uvedení do prevádzky tovaru umožniť prístup osôb poverených predávajúcim do objektov, v ktorých má byť predmet plnenia umiestený, a tiež vytvoriť všetky podmienky nevyhnutné na jeho inštaláciu a/alebo uvedenie do prevádzky podľa osobitných požiadaviek predávajúceho a/alebo výrobcu, predovšetkým však s náležitým zohľadnením: teploty, vlhkosti, prašnosti, osvetlenia, podmienok dodávky energií (elektrická, vzduch a pod.), dočasného skladovania, manipulačných prostriedkov, stavu podlahy, prevádzkového okolia tovaru, prevádzkových podmienok a podmienok inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky.

Vyššie uvedené požiadavky budú kupujúcemu doručené spolu s predmetom kúpy podľa príslušnej kúpnej zmluvy - pripravenosť kupujúceho na inštaláciu musí byť kupujúcim vopred písomne potvrdená a toto potvrdenie predávajúcemu riadne doručené.

8.4 Nevyhnutným predpokladom pre začatie a vykonanie inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky zo strany predávajúceho je splnenie podmienok špecifikovaných v bode 8.3 tohto článku VODP zo strany kupujúceho; v prípade, ak kupujúci:

a) neposkytne predávajúcemu predmetnú súčinnosť alebo

b) nedodrží všeobecne platné, ako aj osobitné podmienky pre inštaláciu a/alebo uvedenie do prevádzky a používanie (napr. v zmysle návodu na obsluhu

a prevádzku) alebo

c) nedodrží vyžadované úradné podmienky pre homologizáciu, tak predávajúci nevykoná inštaláciu a/alebo uvedenie do prevádzky a je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatiť preukázateľné náklady nevyhnutne spojené a/alebo súvisiace s týmto neuskutočneným plnením/náhradu kupujúcim takto spôsobenej škody, pričom predávajúci za túto škodu v žiadnom rozsahu nezodpovedá.

8.5 Predávajúci nie je povinný začať inštaláciu a/alebo uvedenie do prevádzky, pokiaľ kupujúci nesplnil nasledovnú kumulatívnu podmienku:

a) neschválil rozmery zjavné v predávajúcim poskytnutom vyobrazení predmetov, ktoré sa majú nainštalovať a

b) písomne predávajúcemu nepotvrdil skutočnosť, že sú splnené všetky predpoklady bezproblémového vykonania montážnych prác v zmysle predchádzajúcich bodov VODP.

8.6 O eventuálnych prekážkach alebo ťažkostiach inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky musí kupujúci bezodkladne písomne informovať predávajúceho – v prípade, ak kupujúci nesplní vyššie uvedenú zmluvnú povinnosť, má povinnosť zaplatiť predávajúcemu všetky náklady vzniknuté z uvedeného dôvodu.

8.7 Počas doby trvania inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky je kupujúci povinný dodržiavať pokyny realizátora prác a náležite a včas zabezpečiť bezpečné umiestnenie všetkých predmetov dodaných pre tieto práce.

8.8 Predmetom inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky nie sú:

a) stavebné práce,

b) iné úpravy okolia,

c) iné úpravy miesta inštalácie tovaru.

8.9 Inštalácia a/alebo uvedenie do prevádzky predmetu plnenia sa považuje za riadne splnenú preukázaním, že príslušný produkt pracuje správne (podľa odovzdanej dokumentácie alebo iným predvedením štandardného prevádzkového stavu): o inštalácii a/alebo uvedení do prevádzky predmetu plnenia bude účastníkmi spísaný a podpísaný protokol o uvedení do prevádzky.

8.10 Inštalácia a/alebo uvedenie do prevádzky sa formálne preberá na mieste inštalácie tovaru a považuje sa za ukončenú podpísaním protokolu o uvedení do prevádzky. Inštalácia a/alebo uvedenie do prevádzky sa považuje za riadne ukončenú a kupujúcim prevzatú aj bez podpísania protokolu o uvedení do prevádzky v týchto prípadoch:

a) v prípade, ak kupujúci nesplní výzvu na prevzatie alebo podpísanie protokolu o uvedení do prevádzky v lehote 10 dní od vykonania inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky a kupujúci bol písomne upozornený, že neprevzatie resp. nepodpísanie protokolu o uvedení do prevádzky bez právneho dôvodu má rovnaké účinky ako prevzatie inštalácie a/alebo uvedenia do prevádzky, resp. podpísanie protokolu o uvedení do prevádzky,

b) v prípade, ak je dodaný tovar inštalovaný a/alebo uvedený do prevádzky alebo užívania povereným pracovníkom predávajúceho na základe zmluvy bez povinnosti oficiálneho podpísania protokolu o uvedení do prevádzky,

c) v prípade, ak je dodaný tovar na základe pokynu kupujúceho predávajúcim odoslaný na iné miesto, ako bolo miesto pôvodne zmluvne dohodnuté.

8.11 V prípade, ak kupujúci požaduje vypracovanie projektu (tzv. „layout“) osadenia tovaru - strojov a rozmiestnenia technológie (skrátene ako “projekt“), predávajúci predmetný projekt vykoná pred dodaním tovaru, resp. po dodaní tovaru, a to výlučne za účastníkmi dohodnutú úhradu a v účastníkmi

dohodnutom termíne.

8.12 Projekt sa podľa bodu 8.11 tohto článku VODP považuje za autorské dielo v súlade s ustanovením §7 ods. 1 písm. h) zákona č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (skrátene ako “zákon“), požívajúce tomu zodpovedajúcu ochranu, ktoré je vo vlastníctve predávajúceho; predávajúci je výlučne oprávnený dávať písomný súhlas na jeho ďalšie využitie iným subjektom ako kupujúcim, ako aj na jeho sprístupnenie tretím osobám a ďalšie, zákonom predpokladané, užívanie. Za prípadné porušenie tohto práva zodpovedá kupujúci.

 

Článok IX. Záruka za tovar

9.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po jeho prevzatí, pričom akékoľvek chyby tovaru je povinný u predávajúceho bezodkladne písomne reklamovať, najneskôr však:

a) pri chybách zásielky, množstevných a zjavných chybách v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru,

b) pri skrytých chybách, ktoré nie je možné zistiť pri dôkladnej vstupnej kontrole v lehote do 5 dní odo dňa, kedy tieto chyby mohli byť zistené pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a

c) v ostatných prípadoch do konca záručnej doby pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho

9.2 Pri reklamáciách je rozhodujúcim dátum riadneho doručenia reklamácie predávajúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou každej písomnej reklamácie:

a) neúplnej alebo nesprávnej dodávky a

b) reklamácie zjavných chýb musia byť aj kompletné sprievodné dokumenty zásielky; kupujúci je tiež povinný v každej reklamácii presne a podrobne popísať zistené chyby (vady) tovaru a ich prejavy a pokiaľ možno, priložiť k reklamácii doklad o zakúpení tovaru a predmetný tovar v pôvodnom balení a neporušenom stave.

Písomné oznámenie chýb (vád) alebo reklamácia musí tiež obsahovať:

a) typ stroja alebo zariadenia,

b) výrobné číslo,

c) rok výroby,

d) označenie chyby,

e) miesto výskytu chyby a

f) popis, akým spôsobom sa táto chyba prejavuje.

9.3 V prípade, ak práva z chýb tovaru nie sú uplatnené v lehote a spôsobom v zmysle týchto obchodných podmienok, považuje sa predávajúcim dodaný a kupujúcim objednaný tovar za riadne a včas dodaný tovar bez vád a zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká.

9.4 O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho spravidla v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia riadnej reklamácie – podmienkou prijatia reklamácie je jej oprávnenosť, včasnosť a dodržanie stanovenej formy v súlade s týmto článkom VODP.

9.5 Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a bezchybnosť tovaru v rozsahu zodpovedajúcom súčasnému stavu techniky – akékoľvek zmeny v konštrukcii alebo vyhotovení tovaru vykonané predávajúcim na žiadosť kupujúceho neoprávňujú kupujúceho na reklamáciu.

9.6 Na tovar sa vzťahuje záručná doba v rozsahu a v trvaní, ktoré sú presne stanovené výrobcom a/alebo predávajúcim. Inak predávajúci poskytuje kupujúcemu uvedenému v článku I., bode 1.3, písm. a) a b) týchto podmienok všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu – v ostatných prípadoch predávajúci poskytuje záručnú dobu v trvaní 12 mesiacov v jednozmennej prevádzke - t.j. maximálne 8 hodín denne, maximálne 5 dní v týždni, maximálne 250 osemhodinových pracovných dní za rok. V prípade využívania tovaru v dvoj alebo viaczmennej prevádzke sa záručná doba pomerne skráti. Záručná doba je tak maximálne 2000 hodín prevádzky tovaru alebo jeden rok v závislosti od toho, čo nastane skôr. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru - v prípade nezaplatenia doplatku zálohovej faktúry splatného pred dodaním tovaru alebo v prípade neprevzatia tovaru v dohodnutej dodacej lehote bez zavinenia predávajúceho začína záručná doba plynúť od 1. dňa nasledujúceho po porušení povinností kupujúceho.

9.7 Záruka sa nevzťahuje na:

a) spotrebný materiál,

b) obvyklé opotrebovanie dielcov vplyvom bežného užívania strojov.

9.8 Predávajúci odstráni chyby (vady) tovaru podľa svojej voľby tak, že:

a) buď dodá kupujúcemu chýbajúci tovar alebo

b) chybný tovar opraví;

ostatné s tým súvisiace náklady (balné, preprava dielu od výrobcu, prípadne predávajúceho ku kupujúcemu, doprava a pobyt technika a pod.) znáša kupujúci. Vymenený tovar/diely prechádzajú do vlastníctva predávajúceho okamihom prevzatia. Kupujúci sa zaväzuje na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa dodávky nového dielca reklamovaný dielec vrátiť na adresu predávajúceho. Pokiaľ kupujúci túto povinnosť nesplní, nárok na záruku zaniká a kupujúci je povinný za dodaný náhradný dielec zaplatiť stanovenú kúpnu cenu.

9.9 V prípade, ak predávajúci nie je výrobcom náhradného dielu, zaväzuje sa dodať kupujúcemu náhradný diel s parametrami a úžitkovými vlastnosťami, ktoré má tento náhradný diel v čase jeho dodania výrobcom alebo dodávateľom.

9.10 Kupujúci poskytne predávajúcemu možnosť posúdenia reklamovanej vady vrátane posúdenia reklamácie zo strany výrobcu zariadenia alebo dielca.

9.11 Zodpovednosť predávajúceho za chyby nevzniká, resp. právny nárok na záruku zaniká v týchto prípadoch:

a) ak vada je spôsobená neodborným zaobchádzaním s tovarom,

b) ak tovar nie je obsluhovaný a udržiavaný v zmysle návodu na užívanie, ktorý je dodávaný predávajúcim kupujúcemu s ostatnými dokladmi pri prevzatí tovaru; technická dokumentácia je dodávaná v origináli výrobcu v štandardnom rozsahu ním dodávanom, v prípade cudzojazyčnej dokumentácie spolu s prekladom do jazyka slovenského alebo českého, anglického, prípadne nemeckého

c) na tovare boli vykonané zmeny, neodborné opravy alebo iné zásahy kupujúcim alebo treťou osobou bez súhlasu alebo výslovného poverenia predávajúceho,

d) ak vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok - t.j. tovar je používaný v priestoroch s nevhodnými pracovnými podmienkami, neošetrenými vstupnými energetickými médiami a pod.,

e) ak reklamácia nebola riadne písomne uplatnená u predávajúceho,

f) záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému a obvyklému opotrebovaniu,

g) ak bude tovar zhotovený podľa konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií kupujúceho, predávajúci zodpovedá výlučne za jeho správne technické vyhotovenie, nie však za jeho funkčnosť,

h) ak bol tovar vyžadujúci odbornú montáž a uvedenie do prevádzky odborne spôsobilou osobou uvedený do prevádzky inou osobou,

i) porušenia integrity tovaru alebo zásahu do záručnej nálepky, ak je táto použitá,

j) nedodržania pravidiel pre inštaláciu a použitie tovaru,

k) nesprávna preprava alebo skladovanie tovaru,

l) chýb spôsobených klimatickými alebo inými podobnými a súvisiacimi vplyvmi,

m) chýb, ktoré spočívajú v konštrukčných chybách alebo nevhodnom materiáli, ktoré kupujúci napriek predchádzajúcemu upozorneniu predávajúceho požadoval alebo použil,

n) chýb, z dôvodu ktorých bola dohodnutá zľava z ceny tovaru,

o) ak boli porušené montážne a prevádzkové podmienky tovaru - t.j. nebola dodržaná vhodná teplota stanovená výrobcom, nebola dodržaná vhodná vlhkosť a nízka prašnosť prostredia a pod.,

p) poškodenia tovaru počas prepravy.

9.12 Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou dohodnutej kúpnej ceny a/alebo žiadneho iného peňažného a/alebo nepeňažného záväzku voči predávajúcemu.

9.13 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

 

Článok X. Náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Predávajúci a kupujúci zodpovedajú za škodu, ktorá bola druhej zmluvnej strane spôsobená porušením zmluvných povinností, a to za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom.

10.2 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá vznikne predovšetkým v dôsledku:

a) údržby predmetu plnenia inou ako spôsobilou osobou,

b) nesprávneho alebo neprimeraného používania tovaru a

c) použitia tovaru v inom ako pre tovar určenom prostredí.

10.3 Predávajúci taktiež nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku vyššej moci; pre účely týchto VODP sa vyššou mocou rozumejú predovšetkým všetky výnimočné okolnosti, ktoré:

a) predávajúcemu bránia splniť dočasne alebo trvale povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy,

b) pokiaľ tieto okolnosti nastanú po uzavretí zmluvy,

c) sú od predávajúceho nezávislé a

d) predávajúci ich nemohol v čase uzatvorenia zmluvy predpokladať ani odvrátiť, ako aj všetky

e) vojny, povstania, požiare, povodne, zemetrasenia, štrajky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti, možné poruchy prevádzky (napr. zlomenie stroja alebo valcov, nedostatok surovín alebo energií), omeškanie dopravy, zákonne výluky,

f) konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia, zrušenie bez právneho nástupcu účastníkov alebo omeškanie dodávateľa a/alebo subdodávateľa náhradných dielov, ktorých výrobcom nie je predávajúci (ako aj akékoľvek predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností).

10.4 V prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo:

a) primerane predĺžiť dodaciu alebo

b) inú lehotu, alebo

c) nedodať tovar alebo náhradný diel alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Vo vyššie uvedených prípadoch nie je predávajúci zodpovedný za spôsobenú škodu.

10.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci má v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške maximálne 15% z ceny tovaru, respektíve z ceny predmetu dodávky

10.6 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, rovnako ako aj právne nároky zo záruky prislúchajú výlučne kupujúcemu – vyššie uvedené práva nie je možné platne a účinne postúpiť na tretiu osobu.

 

Článok XI. Započítanie, ručenie a výroba podľa zadania kupujúceho

11.1 Kupujúci je oprávnený voči pohľadávkam predávajúceho započítať len svoje:

a) právoplatne priznané a

b) nesporné pohľadávky;

c) iné pohľadávky je kupujúci oprávnený započítať len so súhlasom predávajúceho, pričom obdobné ustanovenie platí aj pre eventuálny výkon zádržného práva kupujúcim.

11.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade vzniku platobnej neschopnosti kupujúceho je predávajúci oprávnený písomným oznámením doručeným kupujúcemu zmeniť splatnosť na splatnosť ihneď u všetkých existujúcich pohľadávok predávajúceho (skrátene ako “akcelerácia“). Pre účely tejto zmluvy sa pritom za dôvod akcelerácie považuje predovšetkým:

a) omeškanie s úhradou ktorejkoľvek pohľadávky predávajúceho dlhšie ako 15 dní alebo

b) úpadok kupujúceho alebo

c) vstup kupujúceho do likvidácie.

V prípade, ak by na základe písomnej výzvy predávajúceho kupujúci neuhradil v lehote siedmich dní odo dňa jej doručenia všetky svoje záväzky voči

predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv, z ktorých kupujúci nesplnil svoje peňažné záväzky a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje.

11.3 V prípade výroby podľa výkresov, vzoriek a iných návodov kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť za funkčnú spôsobilosť tovaru; vyššie uvedené sa však nevzťahuje na záruku a ručenie, pokiaľ sa tieto okolnosti týkajú návodov zákazníka.

11.4 Kupujúci zodpovedá za to, že výroba tovaru vyrobeného podľa jeho návodov a pokynov neporušuje žiadne práva tretích osôb; v prípade uplatnenia práv tretích osôb je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom kupujúci je povinný nahradiť mu spôsobenú škodu a všetky vzniknuté a súvisiace náklady.

 

Článok XII. Výhrada vlastníckeho práva a zmluvná pokuta

12.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po úplnej, riadnej a včasnej úhrade kúpnej ceny za dodaný tovar a po úhrade všetkých svojich peňažných záväzkov, ktoré má voči predávajúcemu (skrátene ako “tovar s výhradou vlastníckeho práva“). Kupujúci sa zaväzuje, že do doby nadobudnutia vlastníckeho práva všetok tovar s výhradou vlastníckeho práva označí a bude ho skladovať alebo s ním zaobchádzať tak, aby bol dostatočne odlíšiteľný od iného tovaru. Vlastníckeho právo tak na kupujúceho prechádza v súlade s ustanovením §445 OZ až úplným zaplatením celej kúpnej ceny, úrokov, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty a ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru kupujúcemu; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia o zálohovej faktúre podľa článku IV. VODP.

12.2 Kupujúci je povinný s tovarom, ku ktorému ešte nenadobudol vlastnícke právo, starostlivo zaobchádzať - výhradou vlastníckeho práva podľa bodu 12.1 tohto článku podmienok nie sú dotknuté ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho a o záručných podmienkach.

12.3 V prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy, predovšetkým ak je v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov, je predávajúci oprávnený vyzvať ho na okamžité vrátenie tovaru s výhradou vlastníckeho práva; uplatnenie výhrady vlastníctva predávajúcim sa však nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

12.4 V prípade, ak kupujúci tovar nevráti do 15 dní od doručenia písomnej výzvy, je predávajúci oprávnený mu tovar na jeho náklady odobrať, odviezť, uskladniť a opäť predať. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci alebo ním poverená osoba vstúpil/a do:

a) sídla spoločnosti kupujúceho,

b) jeho obchodných priestorov,

c) prevádzkarní,

d) pobočiek,

e) predajní alebo

f) iných obdobných a súvisiacich priestorov

a príslušný tovar odobral/a; uvedené ustanovenie sa primerane použije aj v ďalších prípadoch, v ktorých je predávajúci oprávnený prevziať späť dodaný tovar.

12.5 V prípade, ak akákoľvek tretia osoba uplatní na tovar s výhradou vlastníckeho práva svoje právo alebo sa tento tovar stane predmetom výkonu rozhodnutia, exekúcie a pod., je kupujúci povinný o tomto bezodkladne informovať predávajúceho, dodať mu k tomu všetky dostupné podklady a vykonať všetky úkony nevyhnutné na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho.

12.6 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

a) v prípade omeškania s platením faktúry o viac ako 30 dní vo výške 10% z celkovej hodnoty dodávky tovaru a/alebo služby za každých 30 dní omeškania,

b) v prípade výrazne oneskoreného alebo neuskutočneného prevzatia tovaru a/alebo služby zo strany kupujúceho bez právneho dôvodu vo výške 50% z celkovej hodnoty dodávky tovaru a/alebo služby,

c) v prípade omeškania kupujúceho s vrátením tovaru v súlade s bodom 12.3 článku XII. týchto VODP o viac ako 15 dní vo výške 10% z celkovej hodnoty dodávky tovaru a/alebo služby a

d) vo výške 10 % z celkovej hodnoty dodávky tovaru a/alebo služby za každých ďalších 30 dní omeškania;

vyššie uvedené dojednania nemajú vplyv na nároky predávajúceho na náhradu škody a ušlého zisku a na povinnosť kupujúceho platiť úroky z omeškania v súlade s bodom 5.3. článku V. týchto VODP.

 

Článok XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najmä akúkoľvek zmenu:

a) svojich identifikačných údajov,

b) vstup do likvidácie,

c) stav úpadku,

d) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení a/alebo zmeny právnej formy,

e) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,

f) podanie návrhu na reštrukturalizáciu,

g) akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť kupujúceho splniť svoje peňažné záväzky.

13.2 Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu na základe jeho písomnej výzvy v požadovanom rozsahu a termíne bezodkladne dodať všetky vyžiadané podklady.

13.3 Kupujúci sa v súlade s ustanovením §51 v súvislosti s ustanovením § 271 OZ zaväzuje všetky informácie získané pri uzatváraní a plnení kúpnej a/alebo inej obdobnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim zachovávať v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám - kupujúci súhlasí s použitím jeho obchodného mena, predmetu kúpy, projektu osadenia a rozmiestnenia technológie a strojov, plánu a layout–u na marketingové účely predávajúceho, ako aj s uverejnením dodaných strojov, jeho priestorov a obchodného mena; kupujúci zároveň súhlasí s uvedením referencií predávajúcim.

13.4 Odoslaním zálohovej faktúry a následným doručením predávajúcemu dáva kupujúci svoj výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých údajov k marketingovým účelom na dobu neurčitú.

13.5 Zálohová faktúra vrátane týchto VODP je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre kupujúceho a dve vyhotovenia pre predávajúceho.

13.6 Zaplatením akejkoľvek sumy zálohovej faktúry kupujúci súčasne potvrdzuje, že prijíma a akceptuje tieto obchodné podmienky.

13.7 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

13.8 Účastníci sa budú snažiť riešiť prípadné spory dohodou, a to aj na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody uplatnia zmluvné strany svoje nároky na vecne a mieste príslušnom slovenskom súde.

13.9 Tieto VODP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to predovšetkým Obchodným zákonníkom; ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov ako oznámenie Federálneho Ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 160/1991 Zb., sa nepoužijú.

13.10 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení VODP a/alebo uzatvorenej zmluvy stanú neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými, predmetná neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá vplyv na ostatný obsah VODP a/alebo uzatvorenej zmluvy; neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenia sa nahradia takými platnými, účinnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré im sú svojim obsahom a významom najbližšie.

13.11 Tieto VODP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20017-6-27. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VODP v budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu kupujúcemu - kupujúci sa zaväzuje oboznámiť sa so zmenenými VODP a uzatvárať podľa nich všetky nasledujúce zmluvy.