Testovanie pevnosti a stability paliet DYNTEST

EKOBAL ekonomicky a ekologicky

Spoločnosť EKOBAL vyvinula sadu zariadení na testovanie stretch fólie a zabalenie paletových jednotiek pod názvom WRAPTEST a DYNTEST. Jedinečné zariadenie WRAPTEST je určené na objektívne porovnanie a meranie vlastností prieťažnej fólie (percentuálne predpnutie, sekundárne napätie, pevnosť, atď.) a DYNTEST je testovacie zariadenie slúžiace na skúšanie pevnosti zabalenia paletovej jednotky.

Kompletnú sadu zariadení si na objektívne testovanie svojej výrobnej činnosti zakúpila aj nemecká spoločnosť MANULI STRETCH.

DYNTEST

Predstavuje zariadenie na dynamické meranie kompaktnosti zabalenia paletovej jednotky, umožňuje testovať zabalené paletové jednotky opakovaným dynamickým zaťažením a modelovať tak podmienky pôsobiace na prepravovaný tovar na ceste od výrobcu k distribútorovi alebo predajcovi.  Ovládací systém dovoľuje navoliť vhodný režim zrýchlenia, úsek rovnomerného pohybu aj režim spomalenia.

Vzhľadom k praxi, hlavne  v situáciách vyvolaných spomaľovaním dopravného prostriedku, brzdenie kamiónu, či náhla zmena smeru jazdy, dochádza k destabilizácii paletových jednotiek, posunu tovaru a v krajnom prípade i k deštrukcii prepravného obalu.  Výsledky skúšok pri premennom spomalení môžu byť rozhodujúce pre voľbu parametrov balenia.

Otestovaním rôzne balených paletových jednotiek (rôzne  typy fólií, rôzne počty ovinov, rôzne nastavená prieťažnosť, ale aj iné spôsoby, páskovanie, paletizačné vrecia, a pod.) je možné  vybrať optimálny spôsob fixovania tovaru na palete.

Testovacie zariadenie je konštruované na skúšanie paliet s fixovaným tovarom do  hmotnosti 1 000 kg.

Zariadenie je overené použitím systému Qualisys a pomocou ČVUT v Prahe, Fakulta strojní.

 

Graf demonštruje zápis testu stability.

WRAPTEST

Nemenej dôležitou časťou je testovacia kocka, ktorá imituje  balený tovar na palete. Na palete o rozmeroch 1 200 x 800 mm je upevnená konštrukcia s výškou 1 000 mm. Jedna z vertikálnych hrán kocky je uložená v tenzometroch, ktoré snímajú veľkosť sily pôsobiacej na hranu. Jedná sa o silu, ktorá pôsobí na hranu krabíc, tehál, strešnej škridly, či iného baleného tovaru. Iná hrana je osadená čapmi pre rýchlu a ľahkú aplikáciu imitácie iného než oblého prevedenia hrany. Ďalšia z hrán  je vyberateľná a na miesto nej je možné do kocky implementovať balené výrobky (kartóny, fľaše, kanistre, atď.) a tak vyskúšať vzájomnú optimalizáciu, reláciu medzi produktami a prieťažnej fólie, ale aj nemenej dôležité parametre procesu balenia - nastavenia ovinovacieho stroja.

Graf zobrazuje výsledky jednotlivých meraní.

 

Odstavený súbor testovacích zariadení DYNTEST a WRAPTEST je schopný poskytnúť výrobcovi tovaru expedovaného na paletách objektívne podklady na optimalizáciu nákladov na potrebné baliace prostriedky - prieťažné fólie, viazacie pásky, ochranné papierové či plastové profily, paletizačné vrecia, a pod.

Navyše, pri skupinovo balenom tovare v lepenkových krabiciach (kartónoch)  podá obraz o vhodnosti konštrukcie skupinového obalu. Kupujúcemu sa podstatne zjednodušuje rozhodovanie, ktorá z ponúk je pre jeho potreby optimálna v relácii vlastností baliaceho materiálu a nákupnej ceny.

Zďaleka nemusí platiť, že najlacnejšia kilogramová cena prieťažnej fólie zaručí najmenšie náklady na zabalenie palety, ale naopak, ani drahá fólia so špičkovými vlastnosťami nemusí byť optimálna z pohľadu nákladov na zabalenie danej paletovej jednotky.

Ďalším pozitívnym aspektom je stanovenie objektívnych informácií pre pravidlá o prípadných reklamáciách s dodávateľmi a odberateľmi paletových jednotiek s tovarom, lebo vytvorenie paletovej jednotky v súlade s výsledkami vyššie popísaných testov  zásadnou mierou eliminuje poškodenie tovaru v dôsledku nedostatočného prepravného obalu.