Certifikáty

Integrovaný systém manažmentu kvality ISO 9001:2015

Spoločnosť EKOBAL, s.r.o. prešla procesom certifikácie systému kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 - Výroba, predaj a servis baliacich technológií a materiálov, ktorý prebiehol v súlade so záväzne stanovenými postupmi certifikačného orgánu SGS.
Systém kvality predstavuje pre obchodných partnerov našej spoločnosti záruku kvality výrobkov a služieb v oblasti obalových materiálov.

 

NATUR - PACK

Certifikátom od spoločnosti Natur - Pack, a.s. získala spoločnosť EKOBAL, s.r.o.                             potvrdenie, že si plní svoje povinnosti vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

 

Certifikát Green Partner

V júni 2018 vykonali u nás zástupcovia spoločnosti Foxconn Slovakia recertifikačný audit za účelom preverenia zhody s požiadavkami zákazníkov. Keďže nebola preukázaná nijaká nezhoda, získala naša spoločnosť, EKOBAL, s.r.o., maximálne možné hodnotenie, teda 100 %.
Certifikát sa udeľuje firmám, ktoré podporujú udržateľný a spravodlivý hospodársky rast a súčasne podporujú inovácie na ochranu zdravia, bezpečnosti pri práci a životného prostredia.
“Certified Green Partners®” (CGP), teda “Certifikovaní Zelení Partneri” je medzinárodná nezávislá vzdelávacia a certifikačná organizácia, ktorá sa zaviazala podporovať integráciu udržateľných postupov vo všetkých odvetviach. Program CGP je kombináciou existujúcich globálnych environmentálnych noriem a postupov s cieľom pomôcť spoločnostiam zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a efektivitu.
Navyše, implementáciou systému riadenia CGP spoločnosti motivujú svojich zamestnancov, aby sa viac angažovali a lepšie pochopili spôsob, akým ich činnosť ovplyvňuje fungovanie firmy a zároveň dáva zamestnávateľom príležitosť lepšie pochopiť potreby vzdelávania zamestnancov.