I obalové materiály mohou být šetrné k životnímu prostředí

Mnoho lidí považuje plastové obaly za obrovskou zátěž pro životní prostředí a navrhují je přestat používat. Málokdo si však uvědomuje, že jejich nahrazení různými přírodními a jednoduše rozložitelnými alternativy, které by měly stejně dobré ochranné vlastnosti jako současně používané obalové materiály z plastu, by bylo nemožné či velice komplikované z technické i finanční stránky. To by v důsledku poškodilo i spotřebitele – spousta zboží by se stala nedostupným.

Ekologie a šetrnost k životnímu prostředí je i naším dlouhodobým cílem. Přistupujeme k nim soustavným zlepšování našich obalových materiálů. Vylepšujeme je, aby jejich vlastnosti přinášely úsporu a lepší ochranu zboží a aby jejich výroba a likvidace méně zatěžovala životní prostředí. Obaly vyrábíme podle zákonných norem a přísných mezinárodních standardů. Zároveň se účastníme a podporujeme systém zpětného odběru obalových materiálů, tzv. sdružené plnění.

flexlight obal folieVětšina našich plastových obalových materiálů je vyrobena z polyetylenu, který je 100% recyklovatelný. To se týká i stretch fólie Flexlight, která perfektně fixuje krabice, balíky a zboží. Oproti běžným fóliím také snižuje množství odpadu a náklady na jeho likvidaci. V některých případech se podařilo snížit spotřebovaný materiál a odpad až o 50 % oproti standardní fólii.

Podobným případem jsou i LDPE fólie. Transparentní smrštitelná LDPE fólie vyrobená podle přísných hygienických podmínek se jednoduše recykluje v nesmrštitelnou fólii, která je určená pro méně hygienicky náročné podmínky, například ve stavebnictví. Opakovaně recyklovaný LDPE materiál se na konci své životnosti jednoduše zlikviduje ve spalovně. Polyetylen se spaluje bezezbytku a při dokonalém spalování se rozloží na oxid uhličitý a vodu.

Těmito a mnoha dalšími zlepšeními různých obalových materiálů snižujeme zátěž životnímu prostředí. Plastové obaly nabízejí skvělé ochranné a fixační vlastnosti, které je těžké nahradit přírodními alternativami. Proto neustále zlepšujeme naše výrobky, aby byly šetrné k přírodě – prodlužováním recyklovatelnosti a likvidací bez ekologické zátěže.