ĎALŠÍ KROK VPRED: MENEJ PLASTOV OKOLO NÁS

Európsky parlament a Rada EÚ uviedli  5. júna 2019 do platnosti novú smernicu 2019/904, ktorej cieľom je eliminovať vplyv určitých plastových výrobkov na životné prostredie a zároveň podporiť prechod na obehové hospodárstvo.

Jedná sa o jednorazové plastové výrobky (Single-Use Plastics, resp. SUP), oxo-degradovateľné plasty a rybársky výstroj obsahujúci plasty.

Definícia pojmov

PLAST: syntetický alebo semisyntetický polymérny organický materiál, do ktorého môžu byť pridané rôzne prísady a ktorý je hlavnou zložkou konečných výrobkov.

JEDNORAZOVÝ PLASTOVÝ VÝROBOK:  vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a nie je koncipovaný pre opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol navrhnutý.

OXO-DEGRADOVATEĽNÉ PLASTY:  plastové materiály obsahujúce prísady, ktoré prostredníctvom oxidácie spôsobujú fragmentáciu plastu na mikročastice.

RYBÁRSKY VÝSTROJ: vybavenie používané v (morskom) rybárstve na zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov plávajúcich na hladine mora a ktoré sa rozmiestňujú na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto zdrojov.

 

Obmedzenia a požiadavky na výrobok: na základe Smernice prijmú členské štáty EÚ, teda aj Slovensko, opatrenia potrebné pre trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov. Zároveň bude zakázané uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky a výrobky z oxo-degradovateľných plastov. Nápojové fľaše budú musieť postupne do roku 2030 dosiahnuť obsah až 30% recyklovaných plastov.

 

Označovanie: členské štáty EÚ budú tiež povinné zabezpečiť riadne označenie výrobkov uvedených v Smernici tak, aby bol spotrebiteľov informovaný o najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok a o prítomnosti plastov vo výrobku a z toho vyplývajúceho negatívneho vplyvu výrobku na životné prostredie.

 

Zodpovednosť výrobcu: čo vyplýva pre výrobcov jednorazových plastových výrobkov? Tí budú musieť pokrývať náklady podľa ustanovení smerníc 2008/98/ES a 94/62/ES, ako aj náklady na zvyšovanie informovanosti, zber, prepravu, spracovanie daného odpadu a náklady na čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami.

 

Triedený zber: smernica zaväzuje členské štáty prijať opatrenia potrebné pre zabezpečenie separovaného zberu odpadu na účely recyklácie. Tieto ciele sú stanovené v etapách až do roku 2029, kedy by mal zber jednorazových výrobkov dosiahnuť až 90%.

 

Zvyšovanie informovanosti: základným a východiskovým krokom je prijatie opatrení s cieľom informovať spotrebiteľov a motivovať ich k zodpovednému správaniu nielen v rámci ustanovených v tejto smernici, ale voči životnému prostrediu ako celku.

Pôvodné a podrobné znenie Smernice 2019/904 si môžete prečítať TU.